Urmăriţi-ne pe:facebooktwitterrssD I S P O Z I T I E

privind convocarea Consiliului Local al Orasului Plopeni in sedinta ordinara in data de 24 septembrie 2012

 

In temeiul art.39, alin.(1) din Legea nr. 215/2001, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare, privind administratia publica locala,

Primarul orasului Plopeni ,judetul Prahova, emite prezenta dispozitie.

           

Art.1. Consiliul Local al Orasului Plopeni se convoaca in sedinta ordinara, in data de 24 septembrie 2012, orele 17,00, la sala de consiliu a Casei de Cultura Plopeni.

            Art.2.Sedinta va avea urmatoarea ordine de zi :

1.Proiect de hotarare pentru actualizarea Strategiei locale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice – initiator, Primarul orasului Plopeni; expunere de motive a Primarului orasului Plopeni ; raport al viceprimarului orasului Plopeni; raport al Comisiei de specialitate nr.1 ; raport al Comisiei de specialitate nr.2 ; raport al Comisiei de specialitate nr.3 ;

2.Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii unui teren de 2 mp in vederea amplasarii unui panou publicitar - initiator, Comisia de specialitate nr.2 ; raport al compartimentului urbanism si amenajarea teritoriului ; raport al Comisiei de specialitate nr.1;

3.Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului privat al orasului Plopeni a unor terenuri – initiator, Comisia de specialitate nr.2 ; raport al compartimentului urbanism si amenajarea teritoriului ; raport al Comisiei de specialitate nr.3 ;

4. Proiect de hotarare privind aprobarea raportului referitor la activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap, in semestrul I al anului 2012, conform HG nr.268/2007 - initiator, Primarul orasului Plopeni ; raport al compartimentului asistenta sociala ; raport al Comisiei de specialitate nr.1 ; raport al Comisiei de specialitate nr.3 ;

5.Proiect de hotarare referitor la modificarea HCL nr.78/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind constatarea si sanctionarea contraventiilor in domeniile de activitate pentru care legea stabileste atributii autoritatilor administratiei publice locale-initiator, viceprimarul orasului Plopeni ; raport al Politiei locale ; raport al Comisiei de specialitate nr.1 ;

6.Diverse.Intrebari.Interpelari.

                                               

 

                                                PRIMAR,

                                                Dragos NITA                       

                                                                                             Avizat pentru legalitate,

PLOPENI, 17 septembrie 2012                                                        SECRETAR,

Nr.453                                                                                                Victor SAVU