Bine ați venit pe site-ul Primăriei Orașului Plopeni

Căutați ceva în mod special? Tastați în caseta de mai jos și aflați informația dorită.

IMG_4342.JPGVICTOR SAVU - SECRETARUL ORAŞULUI PLOPENI

SECRETARUL ORASULUI

Art.47.(1) Secretarul orasului Plopeni participa in mod obligatoriu la sedintele Consiliului local, fara drept de vot, avand urmatoarele atributii principale:

a)asigura indeplinirea procedurii de convocare a Consiliului local, la cererea primarului sau a cel putin unei treimi din numarul consilierilor in functie ;

b)avizeaza, pentru legalitate, hotararile Consiliului local ;

c)asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre Consiliul local si primar, precum si intre acestia si prefect ;

d)tine evidenta participarii la sedinte a consilierilor ;

e)numara voturile si consemneaza rezultatul votarii, pe care il prezinta presedintelui de sedinta ;

f)informeaza pe presedintele de sedinta cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecarei hotarari a Consiliului local ;

g)asigura intocmirea procesului-verbal , pune la dispozitia consilierilor , inaintea fiecarei sedinte , procesul-verbal al sedintei anterioare, asupra continutului caruia solicita acordul Consiliului local ;

h)asigura efectuarea lucrarilor de secretariat ;

i)asigura intocmirea dosarelor de sedinta, legarea, numerotarea paginilor, semnarea si stampilarea acestora ;

j)urmareste ca la deliberarea unor hotarari ale Consiliului local sa nu ia parte consilierii care se incadreaza in dispozitiile art. 46 alin.(1) din Legea nr.215/2001, republicata si actualizata, privind administratia publica locala, sau in dispozitiile art.31 alin.(4) al prezentului Regulament, si il informeaza pe presedintele de sedinta cu privire la asemenea situatii :

k)prezinta in fata Consiliului local punctul sau de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotarare sau a altor masuri dupuse deliberarii Consiliului local. Daca este cazul, refuza sa contrasemneze hotararile pe care le considera ilegale ; in acest caz, va depune in scris si va expune Consiliului local opinia sa motivata ;

l)contrasemneaza in conditiile legii si ale prezentului Regulament hotararile Consiliului local pe care le considera legale ;

m)poate propune primarului inscrierea unor probleme pe ordinea de zi a sedintelor ordinare ale Consiliului local ;

n)organizeaza arhiva si evidenta statistica a hotararilor Consiliului local ;

o)asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile , institutiile publice si persoanele interesate a hotararilor Consiliului local , in conditiile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare ;

p)asigura afisarea la sediul Consiliului local a minutei sedinţei publice, conform Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, incluzand si votul fiecarui membru, cu exceptia cazurilor in care s-a hotarat vot secret;

r)acorda membrilor Consiliului local asistenta si sprijin de specialitate in desfasurarea activitatii, inclusiv in redactarea proiectelor de hotarare sau la definitivarea celor discutate si aprobate de Consiliul local. Asemenea obligatii revin si aparatului permanent al Consiliului local si salariatilor Primariei orasului Plopeni ;

s)desemneaza persoana care va aplica prevederile Legii nr.144/2007, modificata si completata, privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate ;

         (2) In lipsa, motivată, a secretarului orasuluiui, atributiile acestuia prevazute de lege, precum si de prezentul Regulament, vor fi indeplinite de consilierul din cadrul aparatului permanent al Consiliului local.

         (3) Secretarul indeplineste orice alte atributii stabilite de lege, de prezentul Regulament sau incredinţate de Consiliul local privitoare la buna organizare si desfasurare a sedintelor consiliului.

 

Noutăți administrative

În acest moment, modulul de plăți este activ, cetățenii având posibilitatea să plătească amenzile, taxele și impozitele în mod online.