Primăria

Primăria

Orașul Plopeni, B-dul Indepenței nr. 12

Cod fiscal: 2843779​

Primarul, viceprimarul, secretarul orasului si aparatul de specialitate al primarului constituie o structura functionala cu activitate permanenta, denumnita Primaria orasului, care aduce la indeplinire hotararile Consiliului local si dispozitiile primarului , solutionand problemele curente ale colectivitatii locale, in limitele competentei materiale si teritoriale conferite de lege.

Personalul Primariei orasului Plopeni este organizat pe principalele domenii de activitate, conform organigramei si statului de functii si este subordonat primarului, viceprimarului si secretarului orasului.
Personalul Primariei este organizat in:

Viceprimarul si secretarul orasului Plopeni se subordoneaza primarului.
Aparatul de specialitate al Primarului orasului Plopeni se compune din urmatoarele compartimente functionale:

 

ROF – Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului orașului Plopeni – jud. Prahova   conform   HCL 38 din 22.04.2024

ROI – Regulamentul de ordine interioara al aparatului de specialitate al primarului orașului Plopeni, jud Prahova  conform  HCL 38 din 22.04.2024

 

Primarul   

Dragoş Niţă – Primar ales în anul 2008, reales în anul 2012, 2016,2020

Informații personale

Experiență profesională

Primar – Primăria oraşului Plopeni, judeţul Prahova, B-dul Independenţei nr.12
atribuţii in calitate de reprezentant al statului;
atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
atribuţii referitoare la bugetul local;
atribuţii privind serviciile publice asigurate cetaţenilor.

15.08.2004-14.08.2008
viceprimar – Primăria oraşului Plopeni, judeţul Prahova, B-dul Independenţei nr.12
atribuţii delegate de primar

1998 – 2004
director la S.C.DERMOD CONSTRUCT Ploieşti

Educație și formare

2001-2006 – Facultatea “Artifex” – Bucureşti, specializarea Finanţe şi contabilitate
diplomă de licenţă

1984-1988 – Liceul Industrial Plopeni
diplomă de bacalaureat

Aptitudini și competențe personale

– abilităţi de negociere;
– abilităţi de coordonare proiecte sportive

Limba maternă: limba română
Limbi străine cunoscute: limba rusă, limba engleză, limba franceză
– limba rusă : abilităţi de citire şi de ascultare –mediu ;
– limba franceză : exprimare, scris – mediu ;
– limba engleză : interacţiune – mediu.

Aptitudini şi competenţe artistice
– muzică, pictură

Aptitudini şi competenţe sociale
– gândire strategică ;
– abilităţi de comunicare
– abilităţi privind lucrul în echipă ;
– abilităţi de voluntariat.

Aptitudini şi competenţe organizatorice
– bun coordonator ;
– spirit organizaţional ;
– bună experienţă a managementului echipei;
– gestionare bugete.

Aptitudini şi competenţe tehnice
– utilizare calculator;
– utilizare echipamente mecanice

Permis de conducere
– categoria B

Alte aptitudini şi competenţe
– comunicativitate;
– confidenţialitate;
– perseverenţă;
– cunoaşterea limbii române.

Declarații de avere și de interese NIȚĂ DRAGOȘ

2023 Declaratie interese Nita Dragos

2023 Declaratie avere Nita Dragos

2022 Declaratie de interese NITA DRAGOS

2022 Declaratie de avere NITA DRAGOS

2021 Declaratie de avere NITA DRAGOS

Raport primar 

Raport primar 2023

Raport primar 2022

 

 

 

Viceprimarul

 

MATEI DANIEL – viceprimar ales in 2016

Data nasterii: 09.11.1967 in Bucuresti

Educatie si formare:

Experienta Profesionala:

Limbi straine – franceza mediu, rusa mediu;

Hobbyuri:

Declarații avere si de interese 

2023 Declaratie avere Matei Daniel

2023 Declaratie interese Matei Daniel

2022 Declaratie de interese – MATEI DANIEL

2022 Declaratie de avere – MATEI DANIEL

2021 Declaratie de avere  MATEI DANIEL

Rapoarte de activitate viceprimar

Raport de activitate 2023 Matei Daniel

Raport de activitate 2022- Matei Daniel

 

 

Secretarul

VICTOR SAVU – SECRETARUL ORAŞULUI PLOPENI

SECRETARUL ORASULUI

Art.47.(1) Secretarul orasului Plopeni participa in mod obligatoriu la sedintele Consiliului local, fara drept de vot, avand urmatoarele atributii principale:

a)asigura indeplinirea procedurii de convocare a Consiliului local, la cererea primarului sau a cel putin unei treimi din numarul consilierilor in functie ;

b)avizeaza, pentru legalitate, hotararile Consiliului local ;

c)asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre Consiliul local si primar, precum si intre acestia si prefect ;

d)tine evidenta participarii la sedinte a consilierilor ;

e)numara voturile si consemneaza rezultatul votarii, pe care il prezinta presedintelui de sedinta ;

f)informeaza pe presedintele de sedinta cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecarei hotarari a Consiliului local ;

g)asigura intocmirea procesului-verbal , pune la dispozitia consilierilor , inaintea fiecarei sedinte , procesul-verbal al sedintei anterioare, asupra continutului caruia solicita acordul Consiliului local ;

h)asigura efectuarea lucrarilor de secretariat ;

i)asigura intocmirea dosarelor de sedinta, legarea, numerotarea paginilor, semnarea si stampilarea acestora ;

j)urmareste ca la deliberarea unor hotarari ale Consiliului local sa nu ia parte consilierii care se incadreaza in dispozitiile art. 46 alin.(1) din Legea nr.215/2001, republicata si actualizata, privind administratia publica locala, sau in dispozitiile art.31 alin.(4) al prezentului Regulament, si il informeaza pe presedintele de sedinta cu privire la asemenea situatii :

k)prezinta in fata Consiliului local punctul sau de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotarare sau a altor masuri dupuse deliberarii Consiliului local. Daca este cazul, refuza sa contrasemneze hotararile pe care le considera ilegale ; in acest caz, va depune in scris si va expune Consiliului local opinia sa motivata ;

l)contrasemneaza in conditiile legii si ale prezentului Regulament hotararile Consiliului local pe care le considera legale ;

m)poate propune primarului inscrierea unor probleme pe ordinea de zi a sedintelor ordinare ale Consiliului local ;

n)organizeaza arhiva si evidenta statistica a hotararilor Consiliului local ;

o)asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile , institutiile publice si persoanele interesate a hotararilor Consiliului local , in conditiile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare ;

p)asigura afisarea la sediul Consiliului local a minutei sedinţei publice, conform Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, incluzand si votul fiecarui membru, cu exceptia cazurilor in care s-a hotarat vot secret;

r)acorda membrilor Consiliului local asistenta si sprijin de specialitate in desfasurarea activitatii, inclusiv in redactarea proiectelor de hotarare sau la definitivarea celor discutate si aprobate de Consiliul local. Asemenea obligatii revin si aparatului permanent al Consiliului local si salariatilor Primariei orasului Plopeni ;

s)desemneaza persoana care va aplica prevederile Legii nr.144/2007, modificata si completata, privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate ;

(2) In lipsa, motivată, a secretarului orasuluiui, atributiile acestuia prevazute de lege, precum si de prezentul Regulament, vor fi indeplinite de consilierul din cadrul aparatului permanent al Consiliului local.

(3) Secretarul indeplineste orice alte atributii stabilite de lege, de prezentul Regulament sau incredinţate de Consiliul local privitoare la buna organizare si desfasurare a sedintelor consiliului.

Declaratie de avere si interese 2023

Declaratie interese 2023 Savu Victor

Declaratie avere 2023 Savu Victor

2022 Declaratie de avere Savu Victor

2022 Declaratie de interese Savu Victor

2021 Declaratie de avere SAVU VICTOR

 

 

 

Sari la conținut